Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MindYourLifeBloggen

Inspelning av webbkurs.

Inspelning av webbkurs.

Protect yourself at all times!


Självförsvar är allt du kan komma på för att klara dig ur en potentiellt farlig situation och det enda helt säkra är att inte vara där d.v.s. att så snabbt som möjligt ta sig därifrån. Först när den möjligheten är utesluten kan vi egentligen hävda att det är självförsvar, vi har ju i så fall valt att delta.


MIND´s grundsyn på självförsvar kan sammanfattas i akronymen;


Mental-Intensive-Natural-Defense


Mental står för mental styrka och vilja att försvara sig (något som många människor behöver träna på)


Intensive betyder att du måste gå "all in" 110% om du hamnar i en allvarlig situation, halvhjärtat självförsvar är förmodligen sämre än inget alls.


Natural innebär att att rörelser och tekniker måste kännas så naturliga som möjligt men också att vi förstår grundläggande naturlagar och kan vända dom till vår fördel.


Människor som har utsatts för eller har bevittnat extrema våldshandlingar blir ofta mer benägna att se våld som en lösning på konflikter än dom som vuxit upp i en mer fredlig miljö. Kunskaper om hur våld och självförsvar fungerar är därför särskilt viktigt för alla som jobbar med människor som på olika sätt är i kris.


Om vi tittar på hur Våld uppkommer så finns det 2 olika upplägg.


# 1 Börjar med någon typ av konflikt, oftast verbalt men också knuffar och andra provokationer för att slutligen explodera i våld.Denna typ av våld har man ju goda chanser att undvika, kunskaper i psykologi och konflikthantering har man god användning för här.MIND-konceptet innefattar även verktyg för detta.


# 2 Är direkt överfall, här behövs inte ens nån konflikt. Kunskaper i psykologi och konflikthantering har du ingen som helst nytta av här,du måste kunna försvara dig FYSISKT. I båda dessa fall kan våldet vara av olika allvarlighetsgrad, för att förenkla detta delar jag in det i 3 olika nivåer.


Nivå 1. Här har våldet inte något riktigt uppsåt utan begås av förvirrade eller tillfälligt upprörda människor. Personal inom äldrevården, skolan mm. blir oftast utsatta för denna typ av våld. Blockeringar och greppbrytning är viktiga verktyg här, man skall inte behöva få en blåtira på jobbet av en förvirrad patient. Dessa situationer kan dessutom vara omöjliga att undvika om man ska sköta sitt jobb.


Nivå 2. Här är det ett snäpp värre, här finns ett klart uppsåt även om det inte är att orsaka allvarlig skada, utan oftast att förödmjuka offret eller att själv visa hur tuff man är. Krog o gatuslagsmål, Våld inom familjen mm. hamnar i denna kategori. Dessa situationer är nästan alltid möjliga att undvika men i värsta fall måste man ta till våld.


Nivå 3. Här finns en enorm skillnad, här finns Uppsåt och det är att orsaka allvarliga skador, döda eller våldta. Uppsåt skapar motivation och ett defensivt agerande här kommer att leda till katastrof.


Om du Utsätts för # 2, Nivå 3 så är det då och endast då det bara finns en lösning och det är brutalt VÅLD, du måste skada angriparen innan han skadar dig.


Nivå 1 & 2. tillhör kategorin Socialt våld dvs det pågår i ett socialt sammanhang, vi försöker lösa sociala konflikter med våld.Det gemensamma är att det GÅR att undvika även om det i vissa fall är svårt att se hur.


Nivå 3. är Asocialt våld, det finns inget socialt sammanhang alls, här finns psykopater som angriper första bästa offer som kommer i deras väg. Att vara "human" och "defensiv" kan kosta dig livet. Att veta hur man orsakar maximal skada med minimal kraft är det som kan rädda ditt liv och den kunskapen gör dig inte till en "farlig" människa.


Däremot kan den göra dig till en tryggare människa och trygga människor använder aldrig våld när det inte behövs.


"Våld är väldigt sällan lösningen på en konflikt, men när våld är lösningen-är det den enda lösningen"


Min självförsvarsträning bygger på enkla tekniker som kan tränas in relativt snabbt. Regelbunden träning är naturligtvis en stor fördel om man vill ha bra förutsättningar för att kunna försvara sig mot olika typer av fysiska angrepp.


Den absolut viktigaste egenskapen för att kunna försvara sig är dock vare sig tekniker eller styrka. Betydligt viktigare är att förstå fysiska principer och att ha den mentala styrkan d.v.s. viljan att försvara sig.


Mental styrka kan, precis som fysisk styrka tränas med metodiska och regelbundna övningar. I mina kurser lägger jag därfor stor vikt på den mentala biten, dels genom andnings och meditationsövningar, samt genom att använda fantasi, visualisering och inlevelse i teknik och parövningar.


MIND.......Your Life


Kopplingen mellan Mental Träning och Självförsvar


Tankeprocesser- Självbild/ Målbild.


Våra egna tankeprocesser och huruvida vi är slavar under eller herrar över dessa, är till stor del orsaken till det mesta som vi råkar ut för i livet.


Vår självbild d.v.s. hur vi ser på oss själva i förhållande till andra, grundläggs till stor del under våra 8-10 första levnadsår. Föräldrar, dagispersonal, lärare, släktingar och vänner formar barnets världsuppfattning och skapar ett ”core believe system” = ”paradigm”.


Detta är på många sätt likt ett ”program” som lagras på vår ”hårddisk” d.v.s. vårt undermedvetna. I vuxen ålder fortsätter vi att agera utifrån detta, i en valsituation väljer vi instinktivt det alternativ som stämmer bäst med just vårt paradigm.


Det finns naturligtvis både bra och dålig information i vårt ”program” beroende på hur vårt liv sett ut. En ”dålig” självbild är alltså inget annat än ett felaktigt ”program”. Om vi vill förändra våra tankeprocesser och självbild måste vi följdaktligen börja inifrån vårt undermedvetna.


Att ständigt ”mata in” nya tankar och målbilder är det enda sättet att åstadkomma en förändring.


En konsekvens av detta är att ”Tanken föregår alltid känslan”, alltså en dålig tanke ger en dålig känsla. ”Känslor” är inget annat än en produkt av våra tankar. Det är inte svårt att inse hur detta spelar in vid en hot/våldssituation.


Ett exempel: En kvinna blir antastad av en berusad man som hotar att skada henne om hon inte följer med honom. I kvinnans huvud snurrar tankar som;

  • Han är mycket starkare än jag.
  • Han kommer att göra mig illa.
  • Jag kan inte försvara mig mot honom.

Känslor av maktlöshet och ångest lamslår kvinnan och det hela slutar med en våldtäkt. En annan kvinna i samma situation hade ett helt annat ”program”. Hennes huvud dominerades av tankar som;

  • Jag är okränkbar.
  • Jag är värd att försvara.
  • Ingen har rätt att skada mig.
  • Jag är fullt kapabel att försvara mig och kommer att göra det till varje pris.

Dessa tankar skapar känslor av självförtroende och kontroll, hon stirrar mannen stint i ögonen och med bestämd röst ber hon honom att avlägsna sig snarast. Detta beteende skapar tankar hos mannen som;

  • Hon verkar tuff.
  • Hon är inte rädd för mig.
  • Tänk om hon är karateexpert.

Dessa tankar leder till känslor av osäkerhet, han överväger risken med att fortsätta och ger sig snabbt av.


Det kunde också ha varit exakt samma kvinna som tänkte helt olika vid två olika tillfällen.


Det är nu lätt att inse vilken otrolig makt våra tankar besitter.